Privacy

Privacyverklaring

We zijn erg blij met uw interesse voor ons bedrijf. Gegevensbescherming heeft een heel hoge prioriteit voor het management van Bohnenkamp SE. In principe is het raadplegen van de website van Bohnenkamp SE mogelijk zonder enige opgave van persoonsgegevens Als een betrokkene echter via onze website gebruik wil maken van speciale diensten van onze onderneming, kan de verwerking van persoonsgegevens echter noodzakelijk worden. Als de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk wordt en als er voor een dergelijke verwerking geen rechtsgrondslag is, vragen wij in het algemeen om de toestemming van de betrokkene.

De verwerking van persoonsgegevens, bijvoorbeeld van de naam, het adres, het e-mailadres of het telefoonnummer van een betrokkene, gebeurt altijd in overeenstemming met de Algemene verordening voor gegevensbescherming en in overeenstemming met de landspecifieke privacyvoorschriften die van toepassing zijn op Bohnenkamp SE. Door middel van deze privacyverklaring wil ons bedrijf het publiek informeren over het type, de omvang en het doel van de persoonsgegevens die wij verzamelen, gebruiken en verwerken. Verder worden betrokken personen via deze privacyverklaring op hun rechten gewezen.

Bohnenkamp SE heeft als verantwoordelijke voor de verwerking veel technische en organisatorische maatregelen getroffen, om een zo volledig mogelijke bescherming van de via deze website verwerkte persoonsgegevens te waarborgen. Gegevensoverdracht via het internet kan echter zwakke plekken in de beveiliging vertonen, zodat absolute bescherming niet kan worden gegarandeerd. Daarom staat het elke betrokkene vrij om persoonsgegevens ook op een andere manier, bijvoorbeeld telefonisch aan ons door te geven.

1.Definities

De privacyverklaring van Bohnenkamp SE is gebaseerd op de begrippen die door de Europese wetgevende en regelgevende autoriteit bij de uitvaardiging van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) worden gebruikt. Onze privacyverklaring moet gemakkelijk te lezen en te begrijpen zijn, zowel voor het publiek als voor onze klanten en zakenpartners. Om dit te garanderen, willen we graag vooraf de gebruikte begrippen toelichten

Wij gebruiken in onze privacyverklaring onder andere de volgende begrippen:

 • a) persoonsgegevens
  Persoonsgegevens zijn alle gegevens die betrekking hebben op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (hierna ‘betrokkene persoon’ genoemd). Een identificeerbare natuurlijke persoon is een persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name door middel van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer gegevens die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon..
 • b) betrokkene
  Betrokkene is elke geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, van wie de gegevens door een verantwoordelijke voor de verwerking worden verwerkt.
 • c) verwerking
  Verwerking is elke uitgevoerde bewerking of reeks van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, organiseren, ordenen, opslaan, bijwerken of wijzigen, uitkiezen, opvragen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzenden, verspreiden of een andere vorm van terbeschikkingstelling, afstemmen of met elkaar in verband brengen, beperken, verwijderen of vernietigen.
 • d) beperking van de verwerking
  Beperking van de verwerking is het markeren van opgeslagen persoonsgegevens met het doel hun toekomstige verwerking te beperken
 • e) profilering
  Profilering is elke vorm van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens die eruit bestaat dat deze persoonsgegevens worden gebruikt om bepaalde persoonlijke aspecten met betrekking tot een natuurlijke persoon, te evalueren, in het bijzonder om aspecten met betrekking tot de arbeidsprestaties, economische situatie, gezondheid, persoonlijke voorkeuren, interesses, betrouwbaarheid, gedrag, verblijfplaats of verandering van verblijfplaats van die natuurlijke persoon te analyseren of te voorspellen.
 • f)  Pseudonimisering
  Pseudonimisering is de verwerking van persoonsgegevens op zodanige wijze dat de persoonsgegevens niet meer aan een specifieke betrokkene kunnen worden toegewezen zonder dat daaraan verdere informatie wordt toegevoegd, op voorwaarde dat die extra informatie apart wordt bewaard, en onderworpen is aan technische en organisatorische maatregelen, die waarborgen dat de persoonsgegevens niet aan een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon kunnen worden toegewezen.
 • g) verantwoordelijke of verantwoordelijke voor de verwerking
  Verantwoordelijke of verantwoordelijke voor de verwerking is de natuurlijke of rechtspersoon, overheid, dienst of ander orgaan, die alleen of samen met anderen beslist over het doel en middelen van de verwerking van persoonsgegevens. Wanneer het doel van en de middelen voor een dergelijke verwerking worden bepaald door de wetgeving van de Unie of van een lidstaat, kan de verantwoordelijke of kunnen de specifieke criteria voor zijn aanwijzing worden vastgesteld volgens de wetgeving van de Unie of van een lidstaat.


2. Naam en adres van de verantwoordelijke voor de verwerking

De verantwoordelijke in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming, andere in de lidstaten van de Europese Unie geldende wetgeving inzake privacy en andere bepalingen van gegevensbeschermingsrechtelijke aard is:
.
Bohnenkamp SE
Dieselstraße 14
49076 Osnabrück
Duitsland
Tel.: +49 541 12163 0
E-mail: 
Website: www.bohnenkamp.de

3. Naam en adres van de functionaris voor gegevensbescherming

De functionaris voor gegevensbescherming van de verantwoordelijke voor de verwerking:

Lars Hille 
TÜV Rheinland Industrie Service GmbH
Haumannplatz 4
45130 Essen
Duitsland
Tel.: +49 201 63496 106
E-mail: 
Website: www.tuv.com

Elke betrokkene kan zich op elk moment met alle vragen of suggesties in verband met privacy rechtstreeks tot onze functionaris voor gegevensbescherming richten.

4. Cookies

De websites van Bohnenkamp SE maken gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestanden die via een internetbrowser op een computersysteem worden geplaatst en opgeslagen.

Veel websites en servers gebruiken cookies. Veel cookies bevatten een zogenaamd cookie-ID. Een cookie-ID is een unieke identificatie van de cookie. Het bestaat uit een reeks tekens waarmee websites en servers kunnen worden toegewezen aan de concrete internetbrowser waarop het cookie is opgeslagen. Hierdoor kunnen de bezochte websites en servers de individuele browser van de betrokkene onderscheiden van andere internetbrowsers, die andere cookies bevatten. Een bepaalde internetbrowser kan via het unieke cookie-ID worden herkend en geïdentificeerd.

Door het gebruik van cookies kan Bohnenkamp SE aan de gebruikers van deze website gebruiksvriendelijke diensten ter beschikking stellen, die zonder de cookie-instelling niet mogelijk zouden zijn.

Door middel van een cookie kunnen de informatie en het aanbod op onze website voor de gebruiker worden geoptimaliseerd. Cookies stellen ons, zoals reeds vermeld, in staat om de gebruikers van onze website te herkennen. Het doel van deze herkenning is het gebruik van onze website voor de gebruikers gemakkelijker te maken. De gebruiker van een website, die cookies gebruikt, moet bijvoorbeeld niet bij elk bezoek aan de website opnieuw zijn toegangsgegevens ingeven, omdat dit wordt overgenomen door de website en het op het computersysteem van de gebruiker geplaatste cookie. Een ander voorbeeld is het cookie van een winkelwagentje in de online winkel. De online winkel onthoudt de artikelen die een klant in de virtuele winkelwagen heeft geplaatst door middel van een cookie.
.
"De betrokkene kan het plaatsen van cookies door onze website op elk moment verhinderen door middel van een dienovereenkomstige instelling van de gebruikte internetbrowser en daardoor permanent de plaatsing ven cookies weigeren. Bovendien kunnen reeds geplaatste cookies op elk moment via een internetbrower of andere softwareprogramma’s verwijderd worden. Dat is in alle courante internetbrowsers mogelijk. Wanneer de betrokkene het plaatsen van cookies in de gebruikte internetbrowser deactiveert, zijn in bepaalde gevallen niet alle functies van onze website volledig bruikbaar.
"
5. Vastleggen van algemene gegevens en informatie
Telkens wanneer een betrokkene of een geautomatiseerd persoon de website oproept registreert de website van Bohnenkamp SE een reeks algemene gegevens en informatie. Deze algemene gegevens en informatie worden opgeslagen in de logbestanden van de server. De volgende gegevens kunnen worden geregistreerd: (1) de gebruikte browsertypes en versies, (2) het besturingssysteem van het toegangssysteem, (3) de website van waaruit een toegangssysteem op onze website geraakt (zogenaamde referrer), (4) de subwebsites die via een toegangssysteem naar onze website worden geleid, (5) datum en tijdstip van een toegang tot onze website, (6) een internetprotocoladres (IP-adres), (7) de internetprovider van het systeem van waaruit toegang wordt verkregen en (8) andere soortgelijke gegevens en informatie, die dienen om gevaar af te wenden in geval van aanvallen op onze informatietechnologiesystemen.

Bij het gebruik van deze algemene gegevens en informatie, worden er door Bohnenkamp SE geen conclusies getrokken met betrekking tot de betrokkene. Deze informatie wordt veeleer gebruikt om (1) de inhoud van onze website correct af te leveren, (2) de inhoud van onze website en de reclame ervoor te optimaliseren, (3) de permanente functionaliteit van onze informatietechnologische systemen en de techniek van onze website te waarborgen en (4) om de wetshandhavingsinstanties in geval van een cyberaanval de nodige informatie te verstrekken voor vervolging. Deze anoniem verzamelde gegevens en informatie worden door Bohnenkamp SE enerzijds statistisch geëvalueerd en anderzijds geëvalueerd met het doel om de technische processen verder te optimaliseren en de gegevensbescherming en de gegevevensveiligheid in ons bedrijf te vergroten, en tenslotte om een optimaal niveau van bescherming te waarborgen voor de door ons verwerkte persoonsgegevens. De anonieme gegevens van de logboeken van de server worden gescheiden van alle door een betrokkene verstrekte persoonsgegevens opgeslagen

6.Registratie op onze website

De betrokkene kan zich op de website van de verantwoordelijke voor de verwerking registreren met opgave van persoonsgegevens. Welke persoonsgegevens daarbij aan de verantwoordelijke voor de verwerking worden verstrekt, vloeit voort uit het respectieve invoermasker dat voor de registratie wordt gebruikt. De door de betrokkene verstrekte persoonsgegevens worden uitsluitend voor intern gebruik bij de verantwoordelijke voor de verwerking en voor eigen doeleinden verzameld en opgeslagen. De verantwoordelijke voor de verwerking kan ervoor zorgen dat de persoonsgegevens worden overgedragen aan een of meer verwerkers, bijvoorbeeld een pakjesdienst, die de persoonsgegevens ook uitsluitend gebruikt voor een intern gebruik, dat aan de verantwoordelijke voor de verwerking kan worden toegeschreven

Door een registratie op de website van de verantwoordelijke voor de verwerking worden verder het door de internetprovider van de betrokkene toegewezen IP-adres, de datum en het tijdstip van de registratie opgeslagen. Het opslaan van deze gegevens gebeurt tegen de achtergrond van het feit dat alleen op die manier misbruik van onze diensten kan worden voorkomen, en deze gegevens het mogelijk maken om, indien nodig, gepleegde strafbare feiten op te helderen. In dit opzicht is de opslag van deze gegevens voor de bescherming van de verantwoordelijke voor de verwerking noodzakelijk. In principe gebeurt er geen overdracht van deze gegevens aan derden, voor zover geen wettelijke plicht tot overdracht bestaat of voor zover de overdracht de rechtshandhaving dient.

De registratie van de persoonsgegevens die de betrokkene vrijwillig heeft verstrekt, dient er voor de verantwoordelijke voor de verwerking voor om aan de betrokkene inhoud of prestaties aan te bieden, die, gezien hun aard, alleen aan geregistreerde gebruikers kunnen worden aangeboden. Geregistreerde personen zijn vrij om de bij de registratie opgegeven persoonsgegevens op elk moment te wijzigen, of volledig uit het gegevensbestand van de verantwoordelijke voor de verwerking te laten verwijderen.

De verantwoordelijke voor de verwerking geeft aan elke betrokkene op elk moment op vraag inlichtingen over welke persoonsgegevens over de betrokkene zijn opgeslagen. Verder corrigeert of verwijdert de verantwoordelijke voor de verwerking persoonsgegevens op verzoek of op aanwijzing van de betrokkene, voor zover dit niet in strijd is met wettelijke bewaarplichten. Alle medewerkers van de verantwoordelijke voor de verwerking staan in dit verband ter beschikking van de betrokkene als contactpersonen.
.
7. Abonnement op onze nieuwsbrief

Op de website van Bohnenkamp SE krijgen de gebruikers de mogelijkheid om zich op onze nieuwsbrief te abonneren. Welke persoonsgegevens bij de bestelling van de nieuwsbrief aan de verantwoordelijke voor de verwerking worden doorgegeven, vloeit voort uit het respectieve invoermasker dat hiervoor wordt gebruikt.

Bohnenkamp SE informeert haar klanten en zakenpartners op regelmatige tijdstippen door middel van een nieuwsbrief over aanbiedingen van het bedrijf. De betrokkene kan de nieuwsbrief van ons bedrijf in principe alleen ontvangen als (1) de betrokkene over een geldig e-mailadres beschikt en (2) de betrokkene zich voor de mailing van de nieuwsbrief registreert. Naar het e-mailadres dat door een betrokkene voor de eerste keer wordt opgegeven voor de mailing van de nieuwsbrief, wordt om juridische redenen een bevestigingsmaill gestuurd via de dubbele opt-in-procedure. Deze bevestigingsmail dient om te controleren of de eigenaar van het e-mailadres als betrokkene toestemming heeft gegeven voor het ontvangen van de nieuwsbrief.

Bij het aanmelden bij de nieuwsbrief slaan wij verder het door de internetprovider toegewezen IP-adres op van het computersysteem dat de betrokkene op het ogenblik van de aanmelding gebruikt evenals datum en tijdstip van de aanmelding. Het verzamelen van deze gegevens is noodzakelijk, om het (mogelijke) misbruik van het e-mailadres van een betrokkene op een later tijdstip te kunnen achterhalen en dient dus voor de rechtsbescherming van de verantwoordelijke voor de verwerking.

De persoonsgegevens die in het kader van een aanmelding bij een nieuwsbrief worden verzameld worden uitsluitend voor het versturen van onze nieuwsbrief gebruikt. Verder kunnen abonnees van de nieuwsbrief per e-mail worden verwittigd, voor zover dat voor de werking van de nieuwsbriefdienst of een daarmee samenhangende registratie noodzakelijk is, zoals het geval kan zijn bij wijzigingen in het nieuwsbriefaanbod of wijzigingen van de technische gegevens. De in het kader van de nieuwsbriefdienst verzamelde persoonsgegevens worden niet aan derden overgedragen. Het abonnement op onze nieuwsbrief kan door de betrokkene op elk moment worden stopgezet. De toestemming voor de opslag van persoonsgegevens die de betrokkene ons voor het versturen van de nieuwsbrief heeft gegeven, kan op elk moment worden ingetrokken. Voor het intrekken van de toestemming in elke nieuwsbrief een overeenkomstige link opgenomen. Bovendien bestaat de mogelijkheid om zich op elk moment ook rechtstreeks op de website van de verantwoordelijke voor de verwerking uit te schrijven voor de nieuwsbrief of de verantwoordelijke voor de verwerking hiervan op een andere wijze in kennis te stellen.

8. Nieuwsbrief-tracking

De nieuwsbrieven van Bohnenkamp SE bevatten zogenaamde telpixels. Een telpixel is een miniatuurafbeelding die in dergelijke e-mails wordt ingebed, die in HTML-formaat worden verstuurd om een registratie en analyse van logbestanden mogelijk te maken. Dit maakt een statistische evaluatie van het succes of het falen van online-marketingcampagnes mogelijk. Op basis van de ingebedde telpixel kan Bohnenkamp SE zien of en wanneer een e-mail door een betrokkene werd geopend en welke links in de e-mail door de betrokkene werden opgeroepen.

Dergelijke persoonsgegevens die worden verzameld via de telpixels die in de nieuwsbrieven opgenomen zijn, worden door de verantwoordelijke voor de verwerking opgeslagen en geëvalueerd, om de verzending van de nieuwsbrief te optimaliseren en de inhoud van toekomstige nieuwsbrieven nog beter af te stemmen op de interesses van de betrokkene. Deze persoonsgegevens worden niet aan derden doorgegeven. De betrokkenen hebben op elk moment het recht om de afzonderlijke verklaring van toestemming die zij in dit verband via de dubbele opt-in-procedure hebben afgelegd, in te trekken. Na een intrekking worden deze persoonsgegevens door de verantwoordelijke voor de verwerking verwijderd. Een afmelding van het ontvangen van de nieuwsbrief wordt door Bohnenkamp SE automatisch als intrekking beschouwd.

9. Contactmogelijkheid via de website

De website van Bohnenkamp SE bevat op basis van wettelijke voorschriften gegevens, die een snel elektronisch contact met ons bedrijf mogelijk maken, evenals een directe communicatie met ons, waaronder een algemeen adres van de zogenaamde elektronische post (e-mailadres). Als een betrokkene via e-mail of via een contactformulier contact opneemt met de verantwoordelijke voor de verwerking, worden de door de betrokkene overgedragen persoonsgegevens automatisch opgeslagen. Dergelijke persoonsgegevens die op vrijwillige basis door een betrokkene aan de verantwoordelijke voor de verwerking worden doorgegeven, worden opgeslagen voor de verwerking of om contact op te nemen met de betrokkene. Deze persoonsgegevens worden niet aan derden overgedragen.

10. Routinematige verwijdering en blokkering van persoonsgegevens
.
De verantwoordelijke voor de verwerking verwerkt en bewaart persoonsgegevens van de betrokkene alleen voor de periode die nodig is om het doel van de opslag te verwezenlijken, of als dit door de Europese wetgevende of regelgevende autoriteit of een andere wetgever in wetten en regelgevingen waaraan de verantwoordelijke voor de verwerking onderworpen is, is voorzien.

Als het doel van de opslag niet langer van toepassing is of als een door de Europese wetgevende en regelgevende autoriteit of een andere bevoegde wetgever voorgeschreven opslagtermijn verstrijkt, worden de persoonsgegevens routinematig en in overeenstemming met de wettelijke bepalingen geblokkeerd of verwijderd.

11. Rechten van de betrokkene

 • h) verwerker
  De verwerker is een natuurlijke of rechtspersoon, overheid, dienst of ander orgaan, die persoonsgegevens verwerkt in opdracht van de voor de verwerking verantwoordelijke.
  • i) Ontvanger
   De ontvanger is een natuurlijke of rechtspersoon, overheid, dienst of ander orgaan, aan wie, al dan niet als derde partij, persoonsgegevens worden verstrekt. Overheden die in het kader van een bepaalde onderzoeksopdracht volgens het recht van de Unie of het recht van de deelstaten mogelijk persoonsgegevens ontvangen, gelden echter niet als ontvanger.

   

  • j) derde
   Een derde is een natuurlijke of rechtspersoon, overheid, dienst of ander orgaan, die niet de betrokkene is, en niet de verantwoordelijke, de verwerker en de personen, die onder de rechtstreekse verantwoordelijkheid van de verantwoordelijke of de verwerker bevoegd zijn, om de persoonsgegevens te verwerken.

   

  • k) toestemming
   Toestemming is elke wilsuiting die door de betrokkene voor het specifieke geval vrijwillig op geïnformeerde en op ondubbelzinnige wijze verstrekt wordt, in de vorm van een verklaring of een andere ondubbelzinnige formele handeling, waarmee de betrokkene zich akkoord verklaart met de verwerking van hem/haar betreffende persoonsgegevens.

   

  • a) Recht op bevestiging
   Elke betrokkene heeft het door de Europese wetgevende en regelgevende autoriteit verleende recht, om van de verantwoordelijke voor de verwerking een bevestiging te krijgen dat de hem/haar betreffende persoonsgegevens worden verwerkt. Als een betrokkene dit bevestigingsrecht wenst uit te oefenen, kan die zich hiervoor op elk moment wenden tot een medewerker van de verantwoordelijke voor de verwerking.

   

  • b) Recht op informatie
   Elke persoon die betrokken is bij de verwerking van persoonsgegevens, heeft het door de Europese wetgevende en regelgevende autoriteit verleende recht, om op elk moment van de verantwoordelijke voor de verwerking gratis informatie over de persoonsgegevens die over hem/haar zijn opgeslagen en een kopie van deze informatie te ontvangen. Bovendien heeft de Europese wetgevende en regelgevende autoriteit de betrokkene toegang verleend tot de volgende informatie:
  • .

   

   • de doeleinden van de verwerking
   • de categorieën van de persoonsgegevens die worden verwerkt
   • de ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of nog zullen worden verstrekt, met name in het geval van ontvangers in derde landen of internationale organisaties
   • .
   • indien mogelijk de geplande termijn waarvoor de persoonsgegevens worden opgeslagen, of, als dat niet mogelijk is, de criteria voor het bepalen van deze termijn
   • het bestaan van een recht op de correctie of het verwijderen van de hem/haar betreffende persoonsgegevens of op de beperking van de verwerking door de verantwoordelijke voor de verwerking of een recht om tegen deze verwerking bezwaar te maken
   • het bestaan van een recht van beroep bij een toezichthoudende autoriteit
   • .
   • wanneer de persoonsgegevens niet bij de betrokkene worden verzameld: Alle beschikbare informatie over de herkomst van de gegevens
   • het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering, overeenkomstig artikel 22, leden 1 en 4, van de AVG en - ten minste in deze gevallen - zinvolle informatie over de betrokken logica en de reikwijdte en de beoogde effecten van een dergelijke verwerking voor de betrokkene.

  • De betrokkene heeft ook het recht om informatie te verkrijgen over de vraag of persoonsgegevens zijn doorgegeven aan een derde land of aan een internationale organisatie. In dat geval heeft de betrokkene ook het recht om informatie te verkrijgen over de passende waarborgen in verband met de doorgifte.
   Als een betrokkene gebruik wenst te maken van dit recht op informatie, kan deze zich hiervoor op elk moment wenden tot een medewerker van de verantwoordelijke voor de verwerking.

   

  • c) Recht op correctie
   Elke persoon die betrokken is bij de verwerking van persoonsgegevens, heeft het door de Europese wetgevende en regelgevende autoriteit verleende recht, om onjuiste persoonsgegevens over hem/haar onmiddellijk te laten corrigeren. Bovendien heeft de betrokkene het recht om, met inachtneming van de doeleinden van de verwerking, te vragen dat onvolledige persoonsgegevens - ook via een aanvullende verklaring - vervolledigd worden.

   Als een betrokkene gebruik wenst te maken van dit recht op correctie, kan deze zich hiervoor op elk moment wenden tot een medewerker van de verantwoordelijke voor de verwerking.

   

  • d) Recht op verwijdering (Recht om te worden vergeten)
   Elke persoon die betrokken is bij de verwerking van persoonsgegevens, heeft het door de Europese wetgevende en regelgevende autoriteit verleende recht, om van de verantwoordelijke te verlangen, dat de hem/haar betreffende persoonsgegevens onmiddellijk verwijderd worden wanneer een van de volgende redenen van toepassing is en voor zover de verwerking niet noodzakelijk is:

  • De persoonsgegevens worden voor dergelijke doeleinden verzameld of op dergelijke wijze verwerkt, waarvoor ze niet meer noodzakelijk zijn.
  • De betrokkene trekt zijn/haar toestemming in, waarop de verwerking overeenkomstig Art. lid 1, onder a) van de AVG of Art. 9, lid 2 onder a) van de AVG steunt, en er is geen andere rechtsgrondslag voor de verwerking.
  •  
  • De betrokkene maakt bezwaar tegen de verwerking overeenkomstig artikel 21, lid 1, van de AVG en er zijn geen dwingende legitieme gronden voor de verwerking, of de betrokkene maakt bezwaar tegen de verwerking overeenkomstig artikel 21, lid 2, van de AVG.
  • De persoonsgegevens werden onrechtmatig verwerkt.
  •  
  • Het wissen van de persoonsgegevens is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting krachtens de wetgeving van de Unie of van een lidstaat waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke onderworpen is.
  • De persoonsgegevens werden verzameld in verband met aangeboden diensten van de informatiemaatschappij overeenkomstig Art. 8, lid 1 van de AVG.

 • Als een van de bovengenoemde redenen van toepassing is en een betrokkene de persoonsgegevens, die bij Bohnenkamp SE opgeslagen zijn, wenst te laten wissen, kan deze zich hiervoor op elk moment wenden tot een medewerker van de verantwoordelijke voor de verwerking.
 • De medewerker van Bohnenkamp SE zal ervoor zorgen dat onmiddellijk aan het verzoek tot verwijdering wordt voldaan.
  Als de persoonsgegevens door Bohnenkamp openbaar werden gemaakt en ons bedrijf als verantwoordelijke overeenkomstig Art. 17, lid 1 van de AVG verplicht is om de persoonsgegevens te verwijderen, dan neemt Bohnenkamp SE met inachtneming van de beschikbare technologie en de implementeringkosten gepaste maatregelen, met inbegrip van maatregelen van technische aard, om andere verantwoordelijken voor de verwerking, die de openbaar gemaakte persoonsgegevens verwerken, ervan op de hoogte te stellen dat de betrokkene die anderen die voor de verwerking verantwoordelijk zijn, verzocht heeft alle koppelingen naar deze persoonsgegevens of kopieën of reproducties van deze persoonsgegevens te wissen, tenzij de verwerking noodzakelijk is.
 • e) Recht op beperking van de verwerking
  Elke persoon die betrokken is bij de verwerking van persoonsgegevens, heeft het door de Europese wetgevende en regelgevende autoriteit verleende recht, om van de verantwoordelijke de beperking van de verwerking te verlangen, wanneer aan een van de volgende voorwaarden is voldaan:

  • De juistheid van de persoonsgegevens wordt door de betrokkene betwist, gedurende een periode die de verantwoordelijke in staat stelt de juistheid van de gegevens te verifiëren.
  •  
  • De verwerking is onrechtmatig, de betrokkene heeft bezwaar tegen het wissen van de persoonsgegevens en vraagt in plaats daarvan om het gebruik van de persoonsgegevens te beperken.
  •  
  • De verantwoordelijke heeft de persoonsgegevens niet meer nodig voor het doeleinde van de verwerking; de betrokkene heeft ze echter nodig voor de indiening, uitoefening of verdediging van wettelijke vorderingen.
  •  
  • De betrokkene heeft bezwaar aangetekend tegen de verwerking overeenkomstig Art. 21, lid 1 van de AVG en het staat nog niet vast of de legitieme gronden van de verantwoordelijke voor de verwerking zwaarder wegen dan die van de betrokkene.

 • Als aan een van de bovengenoemde voorwaarden is voldaan, en een betrokkene verzoekt om de beperking van de persoonsgegevens die bij Bohnenkamp SE zijn opgeslagen, kan hij/zij zich hiervoor op elk moment wenden tot een medewerker van de verantwoordelijke voor de verwerking. De medewerken van Bohnenkamp SE zal ervoor zorgen dat de verwerking wordt beperkt.
 • f)  Recht op overdraagbaarheid van gegevens
  Elke persoon die betrokken is bij de verwerking van persoonsgegevens, heeft het door de Europese wetgevende en regelgevende autoriteit verleende recht, om de hem/haar betreffende persoonsgegeven, welke door de betrokkene aan een verantwoordelijke zijn verstrekt, in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat te ontvangen. Bovendien heeft hij/zij het recht om deze gegevens aan een andere verantwoordelijke te verstrekken zonder belemmering van de verantwoordelijke aan wie de persoonsgegevens zijn verstrekt, op voorwaarde dat de verwerking berust op de toestemming overeenkomstig Art. 6, lid 1, onder a) van de AVG of Art. 9, lid 2, onder a) van de AVG of een contract overeenkomstig Art. 6, lid 1, onder b) van de AVG, en de verwerking met geautomatiseerde middelen wordt uitgevoerd, tenzij de verwerking noodzakelijk is voor de vervulling van een opdracht van algemeen belang of deel uitmaakt van de uitoefening van openbaar gezag, dat aan de verantwoordelijke werd toevertrouwd.

  Bovendien heeft de betrokkene bij de uitoefening van zijn/haar recht op de overdraagbaarheid van gegevens overeenkomstig Art. 20, lid 1, van de AVG het recht te verkrijgen dat de persoonsgegevens rechtstreeks van de ene verantwoordelijke voor de verwerking naar de andere worden doorgegeven, voor zover dit technisch haalbaar is en mits dit geen negatieve gevolgen heeft voor de rechten en vrijheden van andere personen.

  Om het recht op de overdraagbaarheid van gegevens te doen gelden kan de betrokkene zich op elk moment wenden tot een medewerker van Bohnenkamp SE.
 • g) Recht op bezwaar
  Elke persoon die betrokken is bij de verwerking van persoonsgegevens, heeft het door de Europese wetgevende en regelgevende autoriteit verleende recht, om op elk moment, op grond van redenen die verband houden met zijn/haar bijzondere situatie, bezwaar te maken tegen de verwerking van hem/haar betreffende persoonsgegevens op grond van artikel 6, lid 1, onder e) of f), van de AVG. Dit geldt ook voor een op deze bepalingen gebaseerde profilering.

  Bohnenkamp SE verwerkt de persoonsgegevens in geval van bezwaar niet meer, tenzij wij dwingende legitieme gronden voor de verwerking kunnen aantonen, die prevaleren op de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene, of als de verwerking dient voor de indiening, uitoefening of verdediging van wettelijke vorderingen.

  Als Bohnenkamp SE persoonsgegevens verwerkt voor directe marketing, heeft de betrokkene het recht, om op elk moment bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking van de persoonsgegevens met een dergelijke marketing als doel. Dit geldt ook voor de profilering, voor zover die verband houdt met dergelijke directe marketing. Indien de betrokkene bij Bohnenkamp SE bezwaar maakt tegen de verwerking voor directe-marketingdoeleinden, zal Bohnenkamp SE de persoonsgegevens niet langer voor deze doeleinden verwerken.

  Bovendien heeft de betrokkene het recht, om redenen, die voortvloeien uit hun bijzondere situatie, bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking van hem/haar betreffende persoonsgegevens door Bohnenkamp SE voor wetenschappelijk of historisch onderzoek, of voor statistische doeleinden overeenkomstig Art. 89, lid 1, van de AVG, tenzij deze verwerking noodzakelijk is voor de vervulling van een opdracht van algemeen belang.

  Om het recht op bezwaar uit te oefenen kan de betrokkene zich rechtstreeks wenden tot elke medewerker van Bohnenkamp SE of een andere medewerker. Het staat de betrokkene vrij om in, in verband met het gebruik van diensten van de informatiemaatschappij, onverminderd Richtlijn 2002/58/EG, zijn/haar recht van bezwaar uit te oefenen door middel van geautomatiseerde procedures met gebruikmaking van technische specificaties.
 • h) Geautomatiseerde besluiten in individuele gevallen, met inbegrip van profilering
  Elke persoon die betrokken is bij de verwerking van persoonsgegevens, heeft het door de Europese wetgevende en regelgevende autoriteit verleende recht, niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking, met inbegrip van profilering, gebaseerd besluit waaraan voor hem/haar rechtsgevolgen zijn verbonden of dat hem/haar in soortgelijke aanmerkelijke mate treft, op voorwaarde dat het besluit (1) niet noodzakelijk is voor het sluiten of uitvoeren van een overeenkomst tussen de betrokkene en de verantwoordelijke, of (2) volgens het recht van de Unie of het recht van de deelstaten, waaraan de verantwoordelijke onderworpen is, toegestaan is en deze wetgeving passende maatregelen bevat voor de vrijwaring van de rechten en vrijheden evenals van de legitieme belangen van de betrokkene, of (3) met de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene gebeurt.

  Is het besluit (1) noodzakelijk voor het sluiten of uitvoeren van een overeenkomst tussen de betrokkene en de verantwoordelijke of (2) gebeurt het met de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene, dan neemt Bohnenkamp SE passende maatregelen, om de rechten en vrijheden evenals de legitieme belangen van de betrokkene te vrijwaren, waaronder minstens het recht om de tussenkomst van een persoon van de kant van de verantwoordelijke te verkrijgen, om zijn standpunt kenbaar te maken en om de beslissing aan te vechten.

  Als een betrokkene gebruik wenst te maken van dit recht met betrekking tot geautomatiseerde besluiten, kan deze zich hiervoor op elk moment wenden tot een medewerker van de verantwoordelijke voor de verwerking.
 • i) Recht om een toestemming met betrekking tot gegevensbescherming in te trekken
  Elke persoon die betrokken is bij de verwerking van persoonsgegevens, heeft het door de Europese wetgevende en regelgevende autoriteit verleende recht, om een toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens op elk moment in te trekken.

  Als een betrokkene gebruik wenst te maken van dit recht op intrekking van een toestemming, kan hij/zij zich hiervoor op elk moment wenden tot een medewerker van de verantwoordelijke voor de verwerking.


12. Gegevensbescherming bij sollicitaties en in het sollicitatieproces

De verantwoordelijke voor de verwerking verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van sollicitanten met het oog op het afhandelen van het sollicitatieproces. De verwerking kan ook elektronisch gebeuren. Dat is met name het geval wanneer een sollicitant relevante sollicitatiedocumenten op elektronische wijze, bijvoorbeeld via e-mail of via een webformulier op de website, indient bij de verantwoordelijke voor de verwerking. Als de verantwoordelijke voor de verwerking een arbeidsovereenkomst sluit met de sollicitant, worden de verstrekte gegevens met het oog op de afhandeling van de arbeidsverhouding opgeslagen met inachtneming van de wettelijke voorschriften. Als er door de verantwoordelijke voor de verwerking geen arbeidsovereenkomst wordt afgesloten met de sollicitant, worden de sollicitatiedocumenten twee maanden na kennisgeving van het negatieve besluit automatisch verwijderd, op voorwaarde dat geen andere legitieme belangen van de verantwoordelijke voor de verwerking de verwijdering in de weg staat. Een ander legitiem belang in deze zin is bijvoorbeeld een bewijsplicht in procedures op grond van de Algemene wet gelijke behandeling (AWGB).

13. Privacybepalingen met betrekking tot het gebruik en de toepassing van Google Analytics (met anonimiseringsfunctie)

De verantwoordelijke voor de verwerking heeft op deze website het onderdeel Google Analytics (met anonimiseringsfunctie) geïntegreerd. Google Analytics is een webanalysedienst. Webanalyse is het verzamelen, compileren en evalueren van gegevens over het gedrag van bezoekers aan websites. Een webanalysedienst verzamelt onder meer gegevens over vanuit welke website een betrokkene op een website is gekomen (zogenaamde referrer), welke subpagina’s van de website zijn geraadpleegd of hoe vaak en hoelang een subpagina bekeken werd. Een webanalysedienst wordt vooral gebruikt om een website te optimaliseren en voor de kosten-batenanalyse van internetreclame.

De beheersmaatschappij van het onderdeel Google Analytics is Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, VS.

De verantwoordelijke voor de verwerking gebruikt de toevoeging "_gat._anonymizeIp" voor webanalyse via Google Analytics. Door middel van deze toevoeging wordt het IP-adres van de internetaansluiting van de betrokkene door Google ingekort en geanonimiseerd, als de toegang tot onze websites plaatsvindt vanuit een lidstaat van de Europese Unie of vanuit een andere staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte.

Het doel van het onderdeel Google Analytics is het analyseren van de bezoekersstromen op onze website. Google gebruikt de verkregen gegevens en informatie onder meer om het gebruik van onze website te evalueren; om online rapporten samen te stellen voor ons die de activiteiten op onze websites weergeven, en om verdere diensten te verlenen die verband houden met het gebruik van onze website.

Google Analytics plaatst een cookie op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene. Hierboven werd reeds uitgelegd wat cookies zijn. Het plaatsen van cookies stelt Google in staat om een analyse te maken van het gebruik van onze website. Bij elke oproep van een van de afzonderlijke pagina's van deze website, die door de verantwoordelijke voor de verwerking wordt geëxploiteerd en waarop een onderdeel van Google Analytics is geïntegreerd, wordt de internetbrowser op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene automatisch door het betreffende onderdeel van Google Analytics ertoe aangezet om gegevens aan Google door te geven ten behoeve van de online analyse. In het kader van dit technisch proces krijgt Google kennis van persoonsgegevens, zoals van het IP-adres van de betrokkene, dat Google onder meer gebruikt om de herkomst van de bezoekers en kliks te achterhalen en vervolgens commissieberekeningen mogelijk te maken.

Door middel van de cookie wordt persoonlijke informatie opgeslagen, zoals het tijdstip van toegang, de plaats van waaruit toegang is verkregen en de frequentie van de bezoeken aan onze website door de betrokkene. Bij elk bezoek aan onze website worden deze persoonsgegevens, met inbegrip van het IP-adres van de internetaansluiting van de betrokkene, doorgegeven aan Google in de Verenigde Staten van Amerika. Deze persoonsgegevens worden door Google in de Verenigde Staten van Amerika opgeslagen. Google kan deze persoonsgegevens die via het technische proces zijn verzameld, delen met derden.

De betrokkene kan het plaatsen van cookies door onze website, zoals hierboven reeds beschreven, op elk moment verhinderen door middel van een dienovereenkomstige instelling van de gebruikte internetbrowser en daardoor permanent de plaatsing ven cookies weigeren. Een dergelijke instelling van de gebruikte internetbrowser zou ook voorkomen dat Google een cookie plaatst op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene. Bovendien kan een door Google Analytics al geplaatst cookie op elk moment via de internetbrowser of andere softwareprogramma's worden verwijderd.

Verder heeft de betrokkene de mogelijkheid om tegen het verzamelen van door Google Analytics gegenereerde gegevens die betrekking hebben op het gebruik van deze website, en de verwerking van deze gegevens door Google, bezwaar aan te tekenen en deze te verhinderen. "De betrokkene moet hiervoor een browser-add-on op de link tools.google.com/dlpage/gaoptout downloaden en installeren. Deze browser-add-on laat Google Analytics via JavaScript weten dat er geen gegevens en informatie over bezoeken aan websites aan Google Analytics mogen worden doorgegeven. De installatie van de browser-add-on wordt door Google als bezwaar beschouwd. Als het informatietechnologiesysteem van de betrokkene op een later tijdstip wordt verwijderd, geformatteerd of opnieuw geïnstalleerd, moet de betrokkene de browser add-on opnieuw installeren om Google Analytics te deactiveren. Als de brower-add-on door de betrokkene of een andere persoon binnen zijn/haar controlesfeer gedeïnstalleerd of gedeactiveerd wordt, bestaat de mogelijkheid om de browser-add-on opnieuw te installeren of te activeren.

" Meer informatie en het toepasselijke privacybeleid van Google vindt u op www.google.de/intl/de/policies/privacy/ und unter www.google.com/analytics/terms/de.html  Google Analytics wordt meer gedetailleerd uitgelegd op deze link www.google.com/intl/de_de/analytics/ .

14. Sociale media

Af en toe hebt u de kans om via de sociale media aan een wedstrijd deel te nemen. De daaruit voortkomende persoonsgegevens worden door ons uitsluitend gebruikt om de winnaar te bepalen en de prijs per post te verzenden. De persoonsgegevens worden na 14 dagen verwijderd.

"Wij wijzen erop dat wij geen invloed hebben op de omvang, het type en het doel van de gegevensverwerking door de sociale-media-platforms. Voor meer informatie verwijzen wij u naar het privacybeleid van de desbetreffende site.
"
Privacyverklaring Facebook: https://de-de.facebook.com/policy.php
Privacyverklaring Twitter: https://help.twitter.com/de/safety-and-security
Privacyverklaring Instagram:  http://instagram.com/legal/terms
Privacyverklaring YouTube:  http://www.youtube.com/intl/de/yt/about/policies

15. Rechtsgrond van de verwerking

Artikel 6, lid 1, onder a) van de AVG dient als rechtsgrondslag voor onze bedrijf voor verwerkingen waarbij wij toestemming verkrijgen voor een specifiek verwerkingsdoel. Als de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst, waarbij de betrokkene partij is, zoals dit bijvoorbeeld het geval is bij verwerkingsprocessen, die noodzakelijk zijn voor de levering van waren of het verrichten van een andere dienst of tegenprestatie, dan is de verwerking gebaseerd op Art. 6, lid 1, onder b) van de AVG. Hetzelfde geldt voor dergelijke verwerkingsprocessen die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van precontractuele maatregelen, bijvoorbeeld in geval van vragen over onze producten of diensten. Als onze firma onderworpen is aan een wettelijke verplichting waardoor een verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk wordt, zoals bijvoorbeeld voor het nakomen van fiscale verplichtingen, is de verwerking gebaseerd op Art. 6, lid 1, onder c) van de AVG. In zeldzame gevallen kan de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk worden om de vitale belangen van de betrokkene of van een andere natuurlijke persoon te beschermen. Dat zou bijvoorbeeld het geval zijn, als een bezoeker op ons terrein gewond zou raken, en als gevolg daarvan zijn/haar naam, leeftijd, ziekteverzekeringsgegevens of andere levensbelangrijke informatie aan een arts, ziekenhuis of andere derde zouden moeten worden doorgegeven. Dan zou de verwerking gebaseerd zijn op Art. 6, lid 1, onder d) van de AVG. Ten slotte zouden verwerkingen gebaseerd kunnen zijn op Art. 6, lid 1onder f), van de AVG.. Verwerkingen die niet onder een van de bovengenoemde rechtsgrondslagen vallen, zijn op deze rechtsgrondslag gebaseerd als de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van een legitiem belang van ons bedrijf of van een derde, op voorwaarde dat de belangen, grondrechten en fundamentele vrijheden van de betrokkene niet zwaarder wegen. Dergelijke verwerkingen zijn ons met name toegestaan omdat zij uitdrukkelijk door de Europese wetgever zijn vermeld. Deze was in dit verband van mening dat een legitiem belang kan worden aangenomen, als de betrokkene een klant is van de verantwoordelijke (overweging 47, zin 2 van de AVG). 

16. Legitieme belangen bij de verwerking, die door de verantwoordelijke of een derde worden nagestreefd

Als de verwerking van persoonsgegeven is gebaseerd op Art. 6, lid 1, onder f) van de AVG, dan is ons legitiem belang de uitvoering van onze bedrijfsactiviteit in het belang van het welzijn van al onze werknemers en onze aandeelhouders.

17. Duur waarvoor de persoonsgegevens worden opgeslagen

Het criterium voor de duur van de opslag van persoonsgegevens is de betreffende wettelijke bewaartermijn. Na afloop van de termijn worden de betreffende gegevens routinematig verwijderd, op voorwaarde dat ze niet meer noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst of het aangaan van de overeenkomst.

18. Wettelijke of contractuele voorschriften voor het verstrekken van persoonsgegevens; noodzaak voor het sluiten van het contract; verplichting van de betrokkene om de persoonsgegevens te verstrekken: mogelijke gevolgen van niet-verstrekking

Wij wijzen u erop dat het verstrekken van persoonsgegevens gedeeltelijk wettelijk is voorgeschreven (bv. belastingvoorschriften) of ook uit contractuele bepalingen (bv. informatie over de verdragspartner) kan voortvloeien. Soms kan het voor het sluiten van een overeenkomst noodzakelijk zijn dat een betrokkene ons persoonsgegevens ter beschikking stelt, die vervolgens door ons moeten worden verwerkt. De betrokkene is bijvoorbeeld verplicht ons persoonsgegevens te verstrekken, als onze firma met hem/haar een overeenkomst afsluit. Het niet-verstrekken van de persoonsgegevens zou betekenen dat de overeenkomst met de betrokkene niet kan worden gesloten. Voordat de betrokkene persoonsgegevens verstrekt moet de betrokkene zich wenden tot een van onze werknemers. Onze medewerker zal de betrokkene per geval uitleggen of de verstrekking van de persoonsgegevens wettelijk of contractueel verplicht is of noodzakelijk is voor het sluiten van de overeenkomst, of er een verplichting bestaat om de persoonsgegevens te verstrekken en wat de gevolgen zouden zijn van niet-verstrekking van de persoonsgegevens.. 

19. Bestaan van een geautomatiseerde besluitvorming

Als verantwoordelijk bedrijf maken wij geen gebruik van een geautomatiseerde besluitvorming of profilering.

 

Cookies