Ochrana osobných údajov

VYHLÁSENIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Tešíme sa z vášho záujmu o našu spoločnosť. Ochrana osobných údajov má pre vedenie spoločnosti Bohnenkamp AG vysokú hodnotu. Používanie internetových stránok spoločnosti Bohnenkamp AG je v zásade možné bez akéhokoľvek uvádzania osobných údajov. Pokiaľ však chce dotknutá osoba využiť osobitné služby našej spoločnosti prostredníctvom našej internetovej stránky, môže byť potrebné spracovanie osobných údajov. Ak je potrebné spracúvanie osobných údajov a na takéto spracúvanie neexistuje zákonný predpoklad, vyžiadame si vo všeobecnosti súhlas dotknutej osoby.

Spracúvanie osobných údajov, napríklad mena, adresy, e-mailovej adresy alebo telefónneho čísla dotknutej osoby, sa vždy uskutočňuje v súlade so všeobecným nariadením o ochrane údajov a v súlade s vnútroštátnymi ustanoveniami o ochrane osobných údajov, ktoré sa vzťahujú na spoločnosť Bohnenkamp AG. Pomocou tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov by naša spoločnosť chcela informovať verejnosť o druhu, rozsahu a účele osobných údajov, ktoré získava, využíva a spracúva. Ďalej sa dotknutým osobám pomocou tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov vysvetľujú ich práva.

Spoločnosť Bohnenkamp AG ako prevádzkovateľ zodpovedný za spracúvanie realizovala početné technické a organizačné opatrenia na zaistenie čo najúplnejšej ochrany osobných údajov získavaných a spracúvaných cez túto internetovú stránku. Napriek tomu môžu prenosy údajov cez internet v zásade vykazovať bezpečnostné medzery, takže nie je možné zaručiť absolútnu ochranu. Z tohto dôvodu je na rozhodnutí každej dotknutej osoby, či nám osobné údaje poskytne aj alternatívnymi spôsobmi, napríklad telefonicky.

1. Vymedzenie pojmov

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov spoločnosti Bohnenkamp AG sa zakladá na pojmoch, ktoré boli použité európskymi zákonodarcami pri zverejnení všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR). Naše vyhlásenie o ochrane osobných údajov má byť jednoducho čitateľné a zrozumiteľné tak pre verejnosť, ako aj pre našich zákazníkov a obchodných partnerov. Na uľahčenie toho by sme najskôr chceli vysvetliť použité pojmy.

V našom vyhlásení o ochrane osobných údajov používame okrem iného nasledujúce pojmy:

a) Osobné údaje
Osobné údaje sú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby (ďalej len „dotknutá osoba“). Identifikovateľná je osoba je fyzická osoba, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor, alebo odkazom na jeden či viaceré prvky, ktoré sú špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby.

b) Dotknutá osoba
Dotknutá osoba je každá identifikovaná alebo identifikovateľná osoba, ktorej osobné údaje spracúva prevádzkovateľ.

c) Spracúvanie
Spracúvanie je operácia alebo súbor operácií s osobnými údajmi, napríklad získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, prispôsobovanie alebo zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, šírením alebo poskytovanie iným spôsobom, porovnanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie alebo likvidácia, a to bez ohľadu na to, či sa tieto operácie robia automatizovanými alebo neautomatizovanými prostriedkami.

d) Obmedzenie spracúvania
Obmedzenie spracúvania je označenie uchovávaných osobných údajov s cieľom obmedziť ich spracúvanie v budúcnosti.

e) Profilovanie
Profilovanie je akákoľvek forma automatizovaného spracúvania osobných údajov, ktoré pozostáva z použitia týchto osobných údajov na vyhodnotenie určitých osobných aspektov týkajúcich sa fyzickej osoby, predovšetkým analýzy alebo predvídania aspektov dotknutej fyzickej osoby súvisiacich s výkonnosťou v práci, majetkovými pomermi, zdravím, osobnými preferenciami, záujmami, spoľahlivosťou, správaním, polohou alebo pohybom.

f)  Pseudonymizácia
Pseudonymizácia je spracúvanie osobných údajov takým spôsobom, aby osobné údaje už nebolo možné priradiť konkrétnej dotknutej osobe bez použitia dodatočných informácií, pokiaľ sa takéto dodatočné informácie uchovávajú oddelene a vzťahujú sa na ne technické a organizačné opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby osobné údaje neboli priradené identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe.

g) Prevádzkovateľ alebo prevádzkovateľ zodpovedný za spracúvanie
Prevádzkovateľ alebo prevádzkovateľ zodpovedný za spracúvanie je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorý sám alebo spoločne s inými určí účely a prostriedky spracúvania osobných údajov. Ak v prípade, že sa účely a prostriedky tohto spracúvania stanovujú podľa práva Únie alebo členského štátu, možno prevádzkovateľa alebo konkrétne kritériá na jeho určenie stanoviť podľa práva Únie alebo členského štátu.

h) Sprostredkovateľ
Sprostredkovateľ je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorý spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa.

i) Príjemca
je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorému sa osobné údaje poskytujú bez ohľadu na to, či je treťou stranou. Orgány verejnej moci, ktoré môžu prijať osobné údaje v rámci konkrétneho zisťovania v súlade s právom Únie alebo právom členského štátu, sa však nepovažujú za príjemcov.

j) Tretia strana
Tretia strana je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt než dotknutá osoba, prevádzkovateľ, sprostredkovateľ a osoby, ktoré sú na základe priameho poverenia prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa poverené spracúvaním osobných údajov.

k) Súhlas dotknutej osoby
Súhlas dotknutej osoby je akýkoľvek slobodne daný, konkrétny, informovaný a jednoznačný prejav vôle dotknutej osoby, ktorým dotknutá osoba formou vyhlásenia alebo jednoznačného potvrdzujúceho úkonu vyjadruje súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktoré sa jej týkajú.


2. Meno a adresa prevádzkovateľa

Prevádzkovateľ v zmysle všeobecného nariadenia o ochrane údajov, iných zákonov o ochrane údajov platných v členských štátoch Európskej únie a iných ustanovení na ochranu údajov:

Bohnenkamp AG
Dieselstraße 14
49076 Osnabrück
Nemecko
Tel.: +49 541 12163 0

E-mail: info@bohnenkamp.de
Webová stránka: www.bohnenkamp.de

3. Meno a adresa zodpovednej osoby

Zodpovedná osoba prevádzkovateľa je:

Lars Hille
TÜV Rheinland Industrie Service GmbH
Haumannplatz 4
45130 Essen
Nemecko

Tel.: +49 201 63496 106
E-Mail: lars.hille@de.tuv.com
Webová stránka: www.tuv.com

Každá dotknutá osoba môže priamo kontaktovať zodpovednú osobu v súvislosti so všetkými otázkami a podnetmi týkajúcimi sa spracúvania osobných údajov.

4. Cookies

Internetové stránky spoločnosti Bohnenkamp AG používajú cookies. Cookies sú textové súbory, ktoré sa cez internetový prehliadač ukladajú a uchovávajú v počítačovom systéme.

Početné internetové stránky a servery používajú cookies. Mnohé cookies obsahujú takzvané cookie ID. Cookie ID je jednoznačná identifikácia súboru cookie. Pozostáva zo sledu znakov, pomocou ktorých môžu byť internetové stránky a servery priradené konkrétnemu internetovému prehliadaču, v ktorom bol súbor cookie uložený. Toto umožňuje navštíveným internetovým stránkam a serverom odlíšiť individuálny prehliadač dotknutej osoby od iných internetových prehliadačov, ktoré obsahujú iné cookies. Určitý internetový prehliadač sa dá znovu rozpoznať a identifikovať na základe jednoznačného cookie ID.

Použitím cookies môže spoločnosť Bohnenkamp AG poskytnúť používateľom tejto internetovej stránky používateľsky príjemnejšie služby, čo by nebolo možné bez ukladania cookies.

Pomocou cookies je možné optimalizovať pre používateľa informácie a ponuky na našej internetovej stránke. Cookies nám umožňujú, ako už bolo spomenuté, znova rozpoznávať používateľov našej internetovej stránky. Účelom tohto opätovného rozpoznania je uľahčiť používateľom používanie našej internetovej stránky. Používateľ internetovej stránky, ktorá používa cookies, napríklad nemusí pri každej návšteve internetovej stránky opätovne zadávať svoje prístupové údaje, pretože sa prevezmú z internetovej stránky a zo súboru cookie uloženého v počítačovom systéme používateľa. Ďalším príkladom je cookie nákupného košíka v online obchode. Online obchod si pamätá tovary, ktoré zákazník vložil do virtuálneho nákupného košíka, pomocou cookie.

Dotknutá osoba môže kedykoľvek zabrániť ukladaniu cookies našou internetovou stránkou pomocou zodpovedajúceho nastavenia použitého internetového prehliadača a tým trvalo zamietnuť ukladanie cookies. Okrem toho je kedykoľvek možné uložené cookies vymazať pomocou internetového prehliadača alebo iných softvérových programov. Toto je možné vo všetkých bežných internetových prehliadačoch. Ak dotknutá osoba deaktivuje ukladanie cookies v používanom internetovom prehliadači, nemusia byť za určitých okolností v plnom rozsahu použiteľné všetky funkcie našej internetovej stránky.

5. Zaznamenávanie všeobecných údajov a informácií
Internetová stránka spoločnosti Bohnenkamp AG zaznamenáva pri každom otvorení internetovej stránky dotknutou osobou alebo automatizovaným systémom rad všeobecných údajov a informácií. Tieto všeobecné údaje a informácie sa ukladajú v denníkoch servera. Zaznamenávať sa môžu (1) použité typy prehliadačov a verzie, (2) operačný systém používaný v pristupujúcom systéme, (3) internetová stránka, z ktorej sa pristupujúci systém dostal na našu internetovú stránku (takzvaný referrer), (4) webové podstránky, ktoré boli aktivované pristupujúcim systémom na našej webovej stránke, (5) dátum a čas prístupu na internetovú stránku, (6) internetová protokolová adresa (IP adresa), (7) poskytovateľ internetových služieb pristupujúceho systému a (8) iné podobné údaje a informácie, ktoré slúžia na odvrátenie nebezpečenstva v prípade útokov na naše informačné systémy.

Pri používaní týchto všeobecných údajov a informácií nerobí spoločnosť Bohnenkamp AG žiadne spätné uzávery o dotknutej osobe. Tieto informácie sú oveľa viac potrebné na (1) správne vydávanie obsahov našej internetovej stránky, (2) optimalizovanie obsahov našej internetovej stránky, ako aj reklamy na ňu, (3) zaistenie trvalej funkčnosti našich informačno-technologických systémov a techniky našej internetovej stránky, ako aj (4) poskytnutie potrebných informácií orgánom činným v trestnom konaní v prípade kyberútoku. Tieto anonymne získavané údaje a informácie preto spoločnosť Bohnenkamp AG spracúva na jednej strane štatisticky a na druhej strane s cieľom ďalšej optimalizácie technických procesov a zvýšenia ochrany údajov a bezpečnosti údajov v našom podniku, aby napokon zaistila optimálnu úroveň ochrany osobných údajov, ktoré spracúvame. Anonymné údaje denníkov servera sa uchovávajú osobitne od všetkých osobných údajov uvedených dotknutou osobou.

6. Registrácia na našej internetovej stránke

Dotknutá osoba má možnosť zaregistrovať sa uvedením osobných údajov na internetovej stránke prevádzkovateľa. To, ktoré osobné údaje sa pritom prevádzkovateľovi poskytnú na spracúvanie, vyplýva z príslušnej vstupnej masky, ktorá sa používa na registráciu. Osobné údaje zadané dotknutou osobou sa získavajú a uchovávajú výlučne na interné použitie pri spracúvaní u prevádzkovateľa a na vlastné účely. Prevádzkovateľ môže zariadiť postúpenie jednému alebo viacerým sprostredkovateľom, napríklad zásielkovej službe, ktorá osobné údaje takisto používa výlučne na interné použitie, ktoré je možné pripísať prevádzkovateľovi.

Registráciou na internetovej stránke prevádzkovateľa sa ďalej ukladá IP adresa pridelená dotknutej osobe poskytovateľom internetových služieb (ISP), dátum, ako aj čas registrácie. Uchovávanie týchto údajov sa uskutočňuje z dôvodu, že len tak je možné zabrániť zneužitiu našich služieb a tieto údaje v prípade potreby umožnia objasniť spáchané trestné činy. Uchovávanie týchto údajov je potrebné na ochranu prevádzkovateľa. Postúpenie týchto údajov tretej strane sa v zásade neuskutočňuje, pokiaľ neexistuje zákonná povinnosť na ich poskytnutie alebo pokiaľ poskytnutie neslúži na trestné stíhanie.

Registrácia dotknutej osoby s dobrovoľným uvedením osobných údajov slúži prevádzkovateľovi na to, aby mohol dotknutej osobe ponúknuť obsahy alebo služby, ktoré je možné ponúknuť na základe povahy veci len registrovaným používateľom. Registrované osoby majú možnosť osobné údaje uvedené pri registrácii kedykoľvek zmeniť alebo nechať ich úplne vymazať zo súboru údajov prevádzkovateľa.

Prevádzkovateľ poskytne každej dotknutej osobe kedykoľvek na požiadanie informáciu o tom, ktoré osobné údaje sú o dotknutej osobe uložené. Ďalej prevádzkovateľ opraví alebo vymaže osobné údaje na požiadanie alebo upozornenie dotknutej osoby, pokiaľ to nie je v rozpore so zákonnými povinnosťami uchovávania. Všetci zamestnanci prevádzkovateľa sú v tejto súvislosti k dispozícii ako kontaktné osoby pre dotknutú osobu.

7. Odber nášho informačného bulletinu

Na internetovej stránke Bohnenkamp AG majú používatelia možnosť objednať si odber informačného bulletinu našej spoločnosti. To, ktoré osobné údaje sa poskytnú prevádzkovateľovi pri objednaní bulletinu, vyplýva z použitej vstupnej masky.

Spoločnosť Bohnenkamp AG svojich zákazníkov a obchodných partnerov v pravidelných intervaloch informuje prostredníctvom bulletinu o ponukách spoločnosti. Bulletin našej spoločnosti môže dotknutá osoba prijímať v zásade len vtedy, keď (1) dotknutá osoba disponuje platnou e-mailovou adresou a (2) zaregistruje sa pre odosielanie bulletinu. Na e-mailovú adresu prvýkrát uvedenú pre odosielanie bulletinu sa zo zákonných dôvodov odošle potvrdzovací e-mail metódou Double-Opt-In. Tento potvrdzovací e-mail slúži na kontrolu, či vlastník e-mailovej adresy ako dotknutá osoba autorizoval príjem bulletinu.

Pri prihlásení na odber bulletinu ukladáme aj IP adresu dotknutej osoby pridelenú poskytovateľom internetových služieb (ISP) v čase prihlásenia použitého počítačového systému, ako aj dátum a čas prihlásenia. Získavanie týchto údajov je potrebné, aby bolo možné neskôr sledovať (prípadné) zneužitie e-mailovej adresy dotknutej osoby, a preto slúži na zákonnú ochranu prevádzkovateľa.

Osobné údaje získané v rámci prihlásenia na odber informačného bulletinu sa používajú výlučne na odosielanie nášho informačného bulletinu. Ďalej môžu byť odberatelia informačného bulletinu e-mailom informovaní, pokiaľ by to bolo potrebné na prevádzku služby bulletinu alebo pre súvisiacu registráciu, čo by mohlo nastať v prípade zmien v ponuke bulletinu alebo zmien technických skutočností. Osobné údaje získané v rámci služby bulletinu sa neposkytujú tretej strane. Dotknutá osoba sa môže kedykoľvek odhlásiť z odberu nášho informačného bulletinu. Súhlas s uchovávaním osobných údajov, ktorý nám dotknutá osoba poskytla na odosielanie bulletinu, je možné kedykoľvek odvolať. Na účely odvolania súhlasu sa v každom informačnom bulletine nachádza zodpovedajúci odkaz. Okrem toho existuje možnosť kedykoľvek sa odhlásiť z odosielania informačného bulletinu aj priamo na internetovej stránke prevádzkovateľa alebo to prevádzkovateľovi oznámiť iným spôsobom.

8. Sledovanie informačného bulletinu

Informačné bulletiny spoločnosti Bohnenkamp AG obsahuje takzvaný web bug. Web bug je miniatúrna grafika, ktorá sa vkladá do takých e-mailov, ktoré sa posielajú vo formáte HTML, aby umožnila zaznamenávanie a analýzu denníka. Tým je možné vykonať štatistické vyhotovenie úspechu alebo neúspechu online marketingových kampaní. Pomocou vloženého web bugu môže spoločnosť Bohnenkamp AG zistiť, či a kedy dotknutá osoba otvorila e-mail a ktoré odkazy nachádzajúce sa v e-maile dotknutá osoba otvorila.

Prevádzkovateľ uchováva a vyhodnocuje osobné údaje získané pomocou web bugov nachádzajúcich sa v informačných bulletinoch, aby mohol optimalizovať odosielanie bulletinu a v budúcnosti ešte lepšie prispôsobiť obsah bulletinov záujmom dotknutej osoby. Tieto osobné údaje sa neposkytujú tretej strane. Dotknuté osoby majú kedykoľvek právo odvolať súvisiaci osobitný súhlas udelený prostredníctvom metódy Double-Opt-In. Po odvolaní súhlasu prevádzkovateľ tieto osobné údaje vymaže. Odhlásenie sa z odberu informačného letáku považuje spoločnosť Bohnenamp AG automaticky za odvolanie.

9. Možnosť kontaktu cez internetovú stránku

Internetová stránka spoločnosti Bohnenkamp AG obsahuje na základe zákonných predpisov údaje, ktoré umožňujú rýchle elektronické skontaktovanie sa s našou spoločnosťou, ako aj bezprostrednú komunikáciu s nami, čo takisto zahŕňa všeobecnú adresu takzvanej elektronickej pošty (e-mailovú adresu). Pokiaľ sa dotknutá osoba skontaktuje s prevádzkovateľom e-mailom alebo prostredníctvom kontaktného formulára, automaticky sa uložia osobné údaje poskytnuté dotknutou osobou. Osobné údaje, ktoré dotknutá osoba dobrovoľne poskytne prevádzkovateľovi, sa ukladajú na účely spracúvania alebo kontaktovania dotknutej osoby. Tieto osobné údaje sa neposkytujú tretej strane.

10. Rutinné vymazávanie a blokovanie osobných údajov

Prevádzkovateľ spracúva a uchováva osobné údaje dotknutej osoby len na obdobie, ktoré je potrebné na dosiahnutie účelu uchovávania alebo aké bolo určené zákonodarcom európskych smerníc a nariadení alebo iných zákonodarcom v zákonoch alebo predpisoch, ktorým prevádzkovateľ podlieha.

Ak pominie účel uchovávania alebo uplynie lehota uchovávania predpísaná zákonodarcom európskych smerníc a nariadení alebo iným príslušným zákonodarcom , osobné údaje sa v súlade so zákonnými predpismi rutinne zablokujú alebo vymažú.

11. Práva dotknutej osoby

a) Právo na potvrdenie

Každá dotknutá osoba má zákonodarcom európskych smerníc a nariadení vyhradené právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Ak chce dotknutá osoba využiť toto právo na potvrdenie, môže sa kedykoľvek obrátiť na zamestnanca prevádzkovateľa.

b) Právo na informácie

Každá dotknutá osoba má zákonodarcom európskych smerníc a nariadení zaručené právo kedykoľvek získať od prevádzkovateľa bezplatnú informáciu o osobných údajoch, ktoré sa o nej uchovávajú, a kópiu tejto informácie. Ďalej zákonodarca európskych smerníc a nariadení priznáva dotknutej osobe prístup k nasledujúcim informáciám:

 • účely spracúvania
 • kategórie dotknutých osobných údajov
 • príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým boli alebo budú osobné údaje poskytnuté, najmä príjemcovia v tretích krajinách alebo medzinárodné organizácie
 • ak je to možné, predpokladaná doba uchovávania osobných údajov alebo, ak to nie je možné, kritériá na jej určenie
 • existencia práva požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby alebo ich vymazanie alebo obmedzenie spracúvania alebo práva namietať proti takémuto spracúvaniu
 • existencia práva podať sťažnosť dozornému orgánu
 • ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby: akékoľvek dostupné informácie, pokiaľ ide o ich zdroj
 • existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania uvedeného v článku 22 ods. 1 a 4 GDPR a aspoň v týchto prípadoch výpovedné informácie o použitom postupe, ako aj význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania pre dotknutú osobu
 • Ďalej má dotknutá osoba právo byť informovaná, ak sa osobné údaje prenášajú do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii. Ak je to tak, má ďalej dotknutá osoba právo byť informovaná o primeraných zárukách týkajúcich sa prenosu.
 • Ak chce dotknutá osoba využiť toto právo na informácie, môže sa kedykoľvek obrátiť na zamestnanca prevádzkovateľa.

c) Právo na opravu

Každá dotknutá osoba má zákonodarcom európskych smerníc a nariadení zaručené právo požadovať bezodkladnú opravu nesprávnych osobných údajov, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účely spracúvania má ďalej dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia.

Ak chce dotknutá osoba využiť toto právo na opravu, môže sa kedykoľvek obrátiť na zamestnanca prevádzkovateľa.

d) Právo na vymazanie (právo „na zabudnutie“)

Dotknutá osoba má tiež zákonodarcom európskych smerníc a nariadení zaručené právo od prevádzkovateľa požadovať, aby boli bez zbytočného odkladu vymazané osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, ak je splnený niektorý z týchto dôvodov a už nie je potrebné spracovávanie:

 • Osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali.
 • Dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva podľa článku 6 ods. 1 písm. a GDPR alebo článku 9 ods. 2 písm. a GDPR, a ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie.
 • Dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 1 GDPR a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie alebo dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 2 GDPR.
 • Osobné údaje sa spracúvali nezákonne.
 • Osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Únie alebo práva členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha.
 • Osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa článku 8 ods. 1 GDPR.

Pokiaľ existuje niektorý z dôvodov uvedených vyššie a dotknutá osoba žiada vymazať osobné údaje, ktoré sú uložené v spoločnosti Bohnenkamp AG, môže sa na tento účel kedykoľvek obrátiť na zamestnanca prevádzkovateľa. Zamestnanec spoločnosti Bohnenkamp AG zariadi, aby sa žiadosť o vymazanie ihneď splnila.

Ak spoločnosť Bohnenkamp AG zverejnila osobné údaje a naša spoločnosť je ako prevádzkovateľ podľa článku 17 ods. 1 GDPR povinná vymazať osobné údaje, tak spoločnosť Bohnenkamp AG so zreteľom na dostupnú technológiu a náklady na vykonanie opatrení podnikne primerané opatrenia vrátane technických opatrení, aby informovala prevádzkovateľov, ktorí vykonávajú spracúvanie osobných údajov, že ich dotknutá osoba žiada, aby vymazali všetky odkazy na tieto osobné údaje, ich kópiu alebo repliky, pokiaľ spracúvanie nie je potrebné. Zamestnanec spoločnosti Bohnenkamp AG v jednotlivom prípade zariadi všetko potrebné.

e) Právo na obmedzenie spracúvania

Každá dotknutá osoba má zákonodarcom európskych smerníc a nariadení zaručené právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie, pokiaľ ide o jeden z týchto prípadov:

 • Dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov.
 • Spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba namieta proti vymazaniu osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia.
 • Prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.
 • Dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 1 GDPR, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.

Pokiaľ existuje niektorý z dôvodov uvedených vyššie a dotknutá osoba žiada o obmedzenie osobných údajov, ktoré sú uložené v spoločnosti Bohnenkamp AG, môže sa na tento účel kedykoľvek obrátiť na zamestnanca prevádzkovateľa. Zamestnanec spoločnosti Bohnenkamp AG zariadi obmedzenie spracúvania.

f)  Právo na prenosnosť údajov

Každá dotknutá osoba má zákonodarcom európskych smerníc a nariadení zaručené právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Okrem toho má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi bez toho, aby jej prevádzkovateľ, ktorému sa tieto osobné údaje poskytli, bránil, ak sa spracúvanie zakladá na súhlase podľa článku 6 ods. 1 písm. a GDPR alebo článku 9 ods. 2 písm. a GDPR alebo na zmluve podľa článku 6 ods. 1 písm. b GDPR a ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami, pokiaľ nie je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi.

Ďalej má dotknutá osoba pri uplatňovaní svojho práva na prenosnosť údajov podľa čl. 20 ods. 1 GDPR právo na prenos osobných údajov priamo od jedného prevádzkovateľa druhému prevádzkovateľovi, pokiaľ je to technicky možné a pokiaľ to nebude mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných.

Na uplatnenie práva na prenosnosť údajov sa môže dotknutá osoba kedykoľvek obrátiť na zamestnanca spoločnosti Bohnenkamp AG.

g) Právo namietať

Každá dotknutá osoba má zákonodarcom európskych smerníc a nariadení zaručené právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka a je vykonávané na základe článku 6 ods. 1 písm. e alebo f GDPR. To platí aj pre profilovanie založené na uvedených ustanoveniach.

Spoločnosť Bohnenkamp AG nebude v prípade namietania ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby, alebo pokiaľ spracúvanie neslúži na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Ak spoločnosť Bohnenkamp AG spracúva osobné údaje na účely priameho marketingu, dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, na účely takéhoto marketingu. To platí aj pre profilovanie v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom. Ak dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu spoločnosti Bohnenkamp AG na účely priameho marketingu, tak spoločnosť Bohnenkamp AG už nebude spracúvať osobné údaje na také účely.

Okrem toho má dotknutá osoba právo namietať z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, ak osobné údaje spoločnosť Bohnenkamp AG spracúva na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely podľa článku 89 ods. 1 GDPR, s výnimkou prípadov, keď je spracúvanie nevyhnutné na plnenie úlohy z dôvodov verejného záujmu.

Na uplatnenie práva namietať sa môže dotknutá osoba obrátiť priamo na zamestnanca spoločnosti Bohnenkamp AG alebo iného zamestnanca. V súvislosti s používaním služieb informačnej spoločnosti a bez ohľadu na smernicu 2002/58/ES môže ďalej dotknutá osoba uplatňovať svoje právo namietať automatizovanými prostriedkami s použitím technických špecifikácií.

h) Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania

Každá dotknutá osoba má zákonodarcom európskych smerníc a nariadení zaručené právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania, a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju podobne významne ovplyvňujú, pokiaľ rozhodnutie (1) nie je nevyhnutné na uzavretie alebo plnenie zmluvy medzi dotknutou osobou a prevádzkovateľom alebo (2) nie je povolené právom Únie alebo právom členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha a ktorým sa zároveň stanovujú aj vhodné opatrenia zaručujúce ochranu práv a slobôd a oprávnených záujmov dotknutej osoby alebo (3) nie je založené na výslovnom súhlase dotknutej osoby.

Ak je rozhodnutie (1) potrebné na uzavretie alebo plnenie zmluvy medzi dotknutou osobou a prevádzkovateľom alebo (2) je založené na výslovnom súhlase dotknutej osoby, spoločnosť Bohnenkamp AG vykoná vhodné opatrenia na ochranu práv a slobôd a oprávnených záujmov dotknutej osoby, a to aspoň práva na ľudský zásah zo strany prevádzkovateľa, práva vyjadriť svoje stanovisko a práva napadnúť rozhodnutie.

Ak chce dotknutá osoba uplatniť právo v súvislosti s automatizovanými rozhodnutiami, môže sa kedykoľvek obrátiť na zamestnanca prevádzkovateľa.

i) Právo odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov

Každá dotknutá osoba má zákonodarcom európskych smerníc a nariadení zaručené právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracúvaním osobným údajov.

Ak chce dotknutá osoba uplatniť právo na odvolanie súhlasu, môže sa kedykoľvek obrátiť na zamestnanca prevádzkovateľa.


12. Ochrana osobných údajov pri žiadostiach o zamestnanie a v procese výberového konania

Prevádzkovateľ získava a spracúva osobné údaje uchádzačov o zamestnanie na účely realizácie výberového konania. Spracúvanie sa môže uskutočňovať aj elektronicky. To je predovšetkým vtedy, keď uchádzať poskytne prevádzkovateľovi na spracovanie príslušné podklady k žiadosti elektronickou cestou, napríklad e-mailom alebo cez webový formulár nachádzajúci sa na internetovej stránke. Ak prevádzkovateľ uzavrie s uchádzačom pracovnú zmluvu, budú poskytnuté údaje uchovávané na účely realizácie zamestnaneckého pomeru s ohľadom na zákonné predpisy. Ak prevádzkovateľ s uchádzačom neuzavrie pracovnú zmluvu, tak sa podklady žiadosti automaticky vymažú dva mesiace po oznámení odmietavého rozhodnutia, pokiaľ nie je vymazanie v rozpore s inými oprávnenými záujmami prevádzkovateľa. Iný oprávnený záujem v tomto zmysle je napríklad dôkazová povinnosť podľa všeobecného zákona o rovnakom zaobchádzaní (AGG).

13. Ustanovenia o ochrane osobných údajov a nasadení a používaní Google Analytics (s funkciou anonymizácie)

Prevádzkovateľ integroval do tejto internetovej stránky komponent Google Analytics (s funkciou anonymizácie). Google Analytics je služba analýzy webu. Analýza webu je získavanie, zhromažďovanie a vyhodnocovanie údajov o návštevníkoch internetových stránok. Služba analýzy webu okrem iného zaznamenáva údaje o tom, z ktorej internetovej stránky sa dotknutá osoba dostala na internetovú stránku (takzvaný referrer), na ktoré podstránky internetovej stránky sa pristupovalo alebo ako často a ako dlho bola podstránka sledovaná. Analýza webu sa používa hlavne na optimalizáciu internetovej stránky a na analýzu pomeru ceny a úžitku internetovej reklamy.

Spoločnosť prevádzkujúca komponent Google Analytics je Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Prevádzkovateľ používa na analýzu webu cez Google Analytic doplnok „_gat._anonymizeIp“. Pomocou tohto doplnku Google skracuje a anonymizuje IP adresu internetového pripojenia dotknutej osoby, keď sa prístup na naše internetové stránky uskutočňuje z členského štátu Európskej únie alebo iného zmluvného štátu Dohody o Európskom hospodárskom priestore.

Účelom komponentu Google Analytics je analýza návštevníkov na našej internetovej stránke. Google využíva získané údaje a informácie okrem iného na to, aby vyhodnotil používanie našej internetovej stránky, na zostavovanie online reportov pre nás, ktoré zobrazujú aktivity na našich internetových stránkach, a na poskytnutie ďalších služieb súvisiacich s používaním našej internetovej stránky.

Google Analytics ukladá súbor cookie v informačno-technologickom systéme dotknutej osoby. To, čo sú cookies, už bolo vysvetlené vyššie. Nasadenie cookies umožňuje Googlu analýzu používania našej internetovej stránky. Vyvolaním niektorej z jednotlivých stránok tejto internetovej stránky, ktorú prevádzkuje prevádzkovateľ a do ktorej bol integrovaný komponent Google Analytics, internetový prehliadač na informačno-technologickom systéme dotknutej osoby sa prostredníctvom komponentov Google Analytics automaticky postará o odoslanie údajov Googlu na účely online analýzy. V rámci tohto technologického postupu získa Google poznatok o osobných údajoch, ako IP adresa dotknutej osoby, ktoré Googlu okrem iného slúžia na zisťovanie pôvodu návštevníkov a kliknutí, čo následne umožní vyúčtovanie provízií.

Pomocou cookies sa ukladajú osobné informácie, napríklad čas prístupu, miesto, z ktorého prístup vychádzal, a častosť návštev našej internetovej stránky dotknutou osobou. Pri každej návšteve našich internetových stránok sa prenášajú tieto osobné údaje vrátane IP adresy internetového pripojenia používaného dotknutou osobou do Googlu v USA. Tieto osobné údaje ukladá Google v USA. Google za určitých okolností poskytuje tieto osobné údaje získané technickými prostriedkami tretej strane.

Dotknutá osoba môže kedykoľvek zabrániť ukladaniu cookies našou internetovou stránkou, ako už bolo popísané vyššie, pomocou zodpovedajúceho nastavenia použitého internetového prehliadača, a tak trvalo zamietnuť ukladanie cookies. Takéto nastavenie používaného internetového prehliadača by zabránilo tomu, aby Google uložil cookie do informačno-technologického systému dotknutej osoby. Okrem toho je kedykoľvek možné cez internetový prehliadač alebo iné softvérové programy vymazať súbor cookie vložený cez Google Analytics.

Ďalej má dotknutá osoba možnosť nesúhlasiť so zaznamenávaním údajov vytvorených prostredníctvom Google Analytics a vzťahujúcich sa na používanie tejto internetovej stránky, ako aj so spracúvaním týchto údajov Googlom a zabrániť mu. Na to si musí dotknutá osoba stiahnuť a nainštalovať doplnok prehliadača na odkaze tools.google.com/dlpage/gaoptout. Tento doplnok prehliadača oznámi Google Analytics cez JavaScript, že Google Analytics nesmú byť odoslané žiadne údaje a informácie o návštevách internetových stránok. Inštaláciu doplnku vyhodnotí prehliadač Google ako nesúhlas. Ak sa neskôr informačno-technologický systém dotknutej osoby vymaže, sformátuje alebo nanovo nainštaluje, musí si dotknutá osoba znovu nainštalovať doplnok prehliadača na deaktiváciu Google Analytics. Pokiaľ doplnok prehliadača dotknutá osoba alebo iná oprávnená osoba odinštaluje alebo deaktivuje, existuje možnosť novej inštalácie alebo opätovnej aktivácie doplnku prehliadača.

Ďalšie informácie o platných ustanoveniach o ochrane osobných údajov Google môžete nájsť na https://policies.google.com/privacy?hl=sk&gl=de a na www.google.com/analytics/terms/sk.html. Služba Google Analytics je presnejšie vysvetlená na tomto odkaze www.google.com/intl/de_de/analytics/.

14. Sociálne médiá

Z času na čas máte prostredníctvom sociálnych médií možnosť zúčastniť sa výhernej súťaže. Zistené osobné údaje používame výlučne na to, aby sme zistili víťazov a poslali výhru poštou. Osobné údaje sa vymažú po 14 dňoch.

Berte do úvahy, že nemáme žiadny vplyv na rozsah, spôsob a účel spracúvania údajov platformami sociálnych médií. Bližšie informácie nájdete v smerniciach o ochrane osobných údajov príslušnej stránky.

Informácie o ochrane osobných údajov Facebooku: https://sk-sk.facebook.com/policy.php

Informácie o ochrane osobných údajov Twitteru: https://help.twitter.com/de/safety-and-security
Informácie o ochrane osobných údajov Instagramu: http://instagram.com/legal/terms
Informácie o ochrane osobných údajov YouTube: http://www.youtube.com/intl/de/yt/about/policies

15. Právny základ spracúvania

Čl. 6 I písm. a GDPR slúži našej spoločnosti ako právny základ pre spracúvanie, pri ktorom si vyžiadame súhlas na určitý účel spracúvania. Ak je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, čoho príkladom sú procesy spracúvania, ktoré sú nevyhnuté na dodávku tovaru alebo poskytnutie inej služby, zakladá sa spracúvanie na čl. 6 I písm. b GDPR. To isté platí pre také procesy spracúvania, ktoré sú potrebné na vykonanie predzmluvných opatrení, ako v prípadoch požiadaviek na naše produkty alebo služby. Ak naša spoločnosť podlieha zákonnej povinnosti, na základe ktorej je potrebné spracúvanie osobných údajov, ako je splnenie daňových povinností, zakladá sa spracúvanie na čl. 6 I písm. c GDPR. V zriedkavých prípadoch by mohlo byť spracúvanie osobných údajov potrebné na ochranu životne dôležitých záujmov dotknutej osoby alebo inej fyzickej osoby. To by sa napríklad mohlo stať, keby bol zranený návštevník v našom podniku a následne by sme museli poskytnúť lekárovi, nemocnici alebo inej tretej strane jeho meno, jeho vek, údaje o jeho zdravotnej poisťovni alebo iné životne dôležité informácie. Potom by sa spracúvanie zakladalo na čl. 6 I písm. d GDPR. Napokon by sa mohlo spracúvanie zakladať na čl. 6 I písm. f GDPR. Na tomto právnom základe sa zakladá spracúvanie, ktoré nie je zahrnuté v žiadnom z právnych základov menovaných vyššie, keď je spracúvanie potrebné na účely oprávnených záujmov našej spoločnosti alebo tretej strany, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby. Takéto spracúvanie je dovolené predovšetkým preto, že to osobitne spomína európsky zákonodarca. Zastáva názor, že by oprávnený záujem mohol existovať v prípade, keď je dotknutou osobou zákazník prevádzkovateľa (dôvod uváženia 47 veta 2 GDPR).

16. Oprávnené záujmy na spracúvaní, ktoré má prevádzkovateľ alebo tretia strana

Keď sa spracúvanie osobných údajov zakladá na článku 6 I písm. f GDPR, je naším oprávneným záujmom vykonávanie našej obchodnej činnosti v prospech blaha všetkých našich zamestnancov a podielnikov.

17. Doba, počas ktorej sa osobné údaje uchovávajú

Kritérium pre dobu uchovávania osobných údajov je príslušná zákonná lehota uchovávania. Po uplynutí lehoty sa príslušné údaje rutinne vymažú, pokiaľ už nie sú potrebné na splnenie zmluvy a alebo prípravu zmluvy.

18. Zákonné alebo zmluvné predpisy o poskytnutí osobných údajov; potrebné na uzavretie zmluvy; povinnosť dotknutej osoby poskytnúť osobné údaje; možné následky neposkytnutia

Informujeme vás o tom, že poskytnutie osobných údajov je sčasti predpísané zákonom (napr. daňové predpisy) alebo môže vyplývať aj zo zmluvných ustanovení (napr. údaje o zmluvnom partnerovi). Niekedy môže byť na uzavretie zmluvy potrebné, aby nám dotknutá osoba poskytla osobné údaje, ktoré následne musíme spracúvať. Dotknutá osoba je napríklad povinná poskytnúť nám osobné údaje, keď s ňou naša spoločnosť uzatvára zmluvu. Neposkytnutie osobných údajov by malo za následok, že by sa s dotknutou osobou nemohla uzavrieť zmluva. Pred poskytnutím osobných údajov dotknutou osobou sa musí dotknutá osoba obrátiť na nášho zamestnanca. Náš zamestnanec informuje dotknutú osobu s ohľadom na konkrétny prípad, či poskytnutie osobných údajov predpisuje zákon alebo zmluva alebo či je potrebné na uzavretie zmluvy, či existuje povinnosť poskytnúť osobné údaje a aké následky by malo neposkytnutie osobných údajov.

19. Existencia automatizovaného rozhodovania

Ako zodpovedná spoločnosť nepoužívame automatizované rozhodovanie ani profilovanie.

 

Cookies